بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 برنامه زمان بندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی94 -93

Markبا سمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

معاونت آموزشی

برنامه زمان بندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی94 -93

رشته تحصیلی

سال ورود

روز و ساعت شروع

روز و ساعت خاتمه

کلیه رشته ها در تمام مقاطع

89 و ماقبل

شنبه 93/11/25ساعت 10:01

چهار‌شنبه 93/11/29ساعت 23:59

90

شنبه 93/11/25ساعت 14:01

چهار‌شنبه 93/11/29ساعت 23:59

کلیه رشته های کارشناسی

91

یکشنبه 93/11/26ساعت 11:01

چهار‌شنبه 93/11/29ساعت 23:59

کلیه رشته های کاردانی 

91

یکشنبه 93/11/26ساعت 14:01

چهار‌شنبه 93/11/29ساعت 23:59

کلیه رشته های کارشناسی

92

دوشنبه 93/11/27ساعت 11:01

چهار‌شنبه 93/11/29ساعت 23:59

کلیه رشته های و کاردانی

92

دوشنبه 93/11/27ساعت 14:01

چهار‌شنبه 93/11/29ساعت 23:59

کلیه رشته های کارشناسی

مهر 93

سه شنبه 93/11/28ساعت 11:01

چهار‌شنبه 93/11/29ساعت 23:59

کلیه رشته های کاردانی 

مهر 93

سه شنبه 93/11/28ساعت 14:01

چهار‌شنبه 93/11/29ساعت 23:59

دانشجویان نکات زیر را مد نظر قرار دهند:

        1- حذف و اضافه واحد فقط به صورت اینترنتی است و تحت هیچ عنوان به صورت حضوری انجام نمی‌پذیرد
2-رعایت پیشنیازی و همنیازی دروس به عهده دانشجو می‌باشد. دروسی که دانشجو پیشنیاز و همنیاز را رعایت ننماید توسط گروه حذف خواهد شد و دروس دیگری جایگزین نمی‌گردد.
3-دانشجویان در هر ترم  فقط مجاز به اخذ یک درس"از دروس گروه معارف" می‌باشند و اگر بیش از یک درس معارفی اخذ نموده‌اند حتماً حذف نمایند.
4-دانشجویان کارشناسی ارشد مطابق آیین نامه آموزشی حذف و اضافه واحد ندارند.

 

                                                                  آموزش دانشگاه

 

 

 

 

 


منبع :  دبیرخانه آموزش    1393/11/18 09:27


طراحی سایت