بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی94 -93


برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی94 -93
رشته تحصیلی سال ورود روز و ساعت شروع روز و ساعت خاتمه
کلیه رشته ها در تمام مقاطع 89 و ماقبل سه شنبه 93/11/07 ساعت 11:01 دوشنبه 93/11 /13ساعت  23:59
90 سه شنبه 93/11/07 ساعت 14:01 دوشنبه 93/11 /13ساعت  23:59
کلیه رشته های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد 91 چهارشنبه 93/11/08 ساعت 11:01 دوشنبه 93/11 /13 ساعت  23:59
کلیه رشته های کارشناسی ناپیوسته و کاردانی  91 چهارشنبه 93/11/08  ساعت 14:01 دوشنبه 93/11 /13ساعت  23:59
کلیه رشته های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد 92 شنبه 93/11/11  ساعت 11:01 دوشنبه 93/11 /13 ساعت  23:59
کلیه رشته های کارشناسی ناپیوسته و کاردانی 92 شنبه 93/11/11ساعت 14:01 دوشنبه 93/11 /13ساعت  23:59
کلیه رشته های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد 93 یک شنبه 93/11/12ساعت 11:01 دوشنبه 93/11 /13ساعت  23:59
کلیه رشته های کارشناسی ناپیوسته و کاردانی  93 یک شنبه 93/11/12ساعت 14:01 دوشنبه 93/11 /13ساعت  23:59
متاخرین (کلیه رشته ها) کلیه ورودیها چهار‌شنبه 93/11/15ساعت 09:01 چهارشنبه 93/11 /15ساعت  23:59
دانشجویان نکات زیر را مد نظر قرار دهند:
1-    فقط دانشجویانی که ترم آخر می باشند جهت ثبت موارد خاص زیر تا قبل از شروع انتخاب واحد به کارشناس گروه مراجعه نمایند:
     الف) بیش از 20واحد درسی باقیمانده دارند (حداکثر 24 واحد درسی)     ب) بیش از یک درس معارف دارند
2-    آندسته از دانشجویانی که سنوات آنان به اتمام رسیده ویا بیش از حد مشروط شده‌اند قبل از شروع ثبت نام به کارشناس گروه مراجعه نمایند.
3-    انتخاب واحد فقط به صورت اینترنتی است و تحت هیچ عنوان به صورت حضوری انتخاب واحد انجام نمی‌پذیرد.

4-   رعایت پیشنیازی و همنیازی دروس به عهده دانشجو می باشد. دروسی که دانشجو پیشنیاز و همنیاز را رعایت ننماید توسط گروه حذف خواهد گردید و دروس دیگری جایگزین نمی‌گردد.
5-    اخذ دو درس که تاریخ امتحان انها دریک ساعت ( به طور همزمان) باشد امکان پذیر نمی‌باشد.
 
                                                                                        آموزش دانشگاه
 
 
   1393/11/1 09:06


طراحی سایت