بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی98 -97
با سمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی98 -97
رشته تحصیلی سال ورود روز و ساعت شروع روز و ساعت خاتمه
کلیه رشته ها در تمامی مقاطع 93 و ماقبل شنبه97/11/06
ساعت 08:30
چهار‌شنبه97/11/10
ساعت 24:00
کلیه رشته های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد 94 یکشنبه97/11/07
ساعت 08:30
چهار‌شنبه97/11/10
ساعت 24:00
کلیه رشته های کارشناسی ناپیوسته و کاردانی 94 یکشنبه97/11/07
ساعت 11:00
چهار‌شنبه97/11/10
ساعت 24:00
کلیه رشته های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد و دکتری 95 دوشنبه97/11/08 
ساعت 08:30
چهار‌شنبه97/11/10  
ساعت 24:00
کلیه رشته های کارشناسی ناپیوسته و کاردانی 95 دوشنبه97/11/08 
ساعت 11:00
چهار‌شنبه97/11/10 
ساعت 24:00
کلیه رشته های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی 96 سه‌شنبه97/11/09
ساعت 08:30
چهار‌شنبه97/11/10
ساعت 24:00
کلیه رشته های کارشناسی ناپیوسته و کاردانی 96 سه‌شنبه97/11/09
ساعت
11:00
چهار‌شنبه97/11/10
ساعت 24:00
کلیه رشته های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی 97 چهار‌شنبه97/11/10 
ساعت 08:30
چهار‌شنبه97/11/10  
ساعت 24:00
کلیه رشته های کارشناسی ناپیوسته و کاردانی 97 چهار‌شنبه97/11/10
  ساعت 11:00
چهار‌شنبه97/11/10
  ساعت 24:00
متاخرین (کلیه رشته ها) کلیه ورودیها پنج شنبه 97/11/11
ساعت 08:00
پنج شنبه 97/11/11
ساعت 24:00
دانشجویان نکات زیر را مد نظر قرار دهند:
  1. فقط دانشجویانی که ترم آخر می باشند جهت ثبت موارد خاص زیر تا قبل از شروع انتخاب واحد به کارشناس گروه مراجعه نمایند :
     الف) بیش از 20واحد درسی باقیمانده دارند (حداکثر 24 واحد درسی)     ب) بیش از یک درس معارف دارند
  1. آندسته از دانشجویانی که سنوات آنان به اتمام رسیده ویا بیش از حد مشروط شده‌اند قبل از شروع ثبت نام به کارشناس گروه مراجعه نمایند.
  2. انتخاب واحد فقط به صورت اینترنتی است و تحت هیچ عنوان به صورت حضوری انتخاب واحد انجام نمی‌پذیرد.
  3. رعایت پیشنیازی و همنیازی دروس به عهده دانشجو می باشد. دروسی که دانشجو پیشنیاز و همنیاز را رعایت ننماید توسط گروه حذف خواهد گردید و دروس دیگری جایگزین نمی‌گردد.
  4. مطابق آیین نامه آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حذف و اضافه واحد ندارند لذا در ثبت نام دقت لازم را داشته باشند.
  5. اخذ دو درس که تاریخ امتحان آنها در یک ساعت (به طور همزمان) باشد امکان پذیر نیست.
  6. زمان شروع کلاسها از روز شنبه مورخ 97/11/13 است.
 
 
   1397/10/29 08:06


طراحی سایت