بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 

نتایج آزمون کتبی بیست و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت اساتید و دانشجویان
نتایج آزمون کتبی بیست و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت استادان در تاریخ 96/9/21
کد استادی رشته مسابقه نمره رتبه
1245 احکام 860 اول
1201 احکام 660 دوم
1041 احکام 640 سوم
1080 احکام 560 چهارم
922044 احکام 440 پنجم
1125 نماز 700 اول
1112 نماز 620 دوم
8112 زندگی معصومین(ع) 880 اول
961374 زندگی معصومین(ع) 580 دوم
1230 زندگی معصومین(ع) 480 سوم
891115 زندگی معصومین(ع) 420 چهارم
 
 
ـ-----«««     معاونت دانشجوئی و فرهنگی ، مدیریت فرهنگی ، کانون قرآن و عترت   واحد پرند  »»»-----
 
 
 
 
نتایج آزمون کتبی بیست و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان  در تاریخ 96/9/21
ش دانشجوئی رشته مسابقه نمره رتبه
930247104 تفسیر قرآن کریم(سوره حمد) 780 اول
930230803 تفسیر قرآن کریم(سوره حمد) 780 اول
962144862 تفسیر قرآن کریم(سوره حمد) 500 دوم
942084436 حفظ و ترجمه ادعیه و زیارات 600 اول
942096400 حفظ و ترجمه ادعیه و زیارات 560 دوم
942018746 حفظ و ترجمه ادعیه و زیارات 520 سوم
922550220 حفظ و ترجمه ادعیه و زیارات 460 چهارم
910045762 حفظ و ترجمه ادعیه و زیارات 220 -
940336432 نماز 620 اول
952714188 نماز 520 دوم
943286165 نماز 480 سوم
950417063 نماز 440 چهارم
962171066 نماز 400 پنجم
930082668 نماز 400 پنجم
930224538 نماز 380 -
 
 
ـ-----«««     معاونت دانشجوئی و فرهنگی ، مدیریت فرهنگی ، کانون قرآن و عترت   واحد پرند  »»»-----
نتایج آزمون کتبی بیست و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان  در تاریخ 96/9/21
ش دانشجوئی رشته مسابقه نمره رتبه
961060523 نماز 360 -
920228018 نماز 300 -
961075525 نماز 280 -
951047984 ترجمه به انگلیسی قرآن کریم 280 -
962095915 ترجمه به انگلیسی قرآن کریم 280 -
961049441 احکام خواهران 800 اول
930206597 احکام خواهران 780 دوم
943292450 احکام خواهران 740 سوم
952046672 احکام خواهران 700 چهارم
962155234 احکام خواهران 500 پنجم
951107516 احکام خواهران 400 -
952012131 احکام خواهران 260 -
952230004 احکام خواهران 240 -
943275961 احکام برادران 780 اول
952169012 احکام برادران 760 دوم
 
 
ـ-----«««     معاونت دانشجوئی و فرهنگی ، مدیریت فرهنگی ، کانون قرآن و عترت   واحد پرند  »»»-----
نتایج آزمون کتبی بیست و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان  در تاریخ 96/9/21
ش دانشجوئی رشته مسابقه نمره رتبه
952066190 احکام برادران 600 سوم
900615986 احکام برادران 560 چهارم
952163240 احکام برادران 560 چهارم
920446616 احکام برادران 380 -
930217056 احکام برادران 380 -
962052286 احکام برادران 280 -
952275148 زندگی پیامبر اکرم(ص) 920 اول
920682328 زندگی پیامبر اکرم(ص) 920 اول
940407997 زندگی پیامبر اکرم(ص) 860 دوم
930034023 زندگی پیامبر اکرم(ص) 860 دوم
930224524 زندگی پیامبر اکرم(ص) 800 سوم
930213478 زندگی پیامبر اکرم(ص) 700 چهارم
952711100 زندگی پیامبر اکرم(ص) 660 پنجم
952066438 زندگی پیامبر اکرم(ص) 660 پنجم
952067085 زندگی پیامبر اکرم(ص) 640 -
 
 
-----«««     معاونت دانشجوئی و فرهنگی ، مدیریت فرهنگی ، کانون قرآن و عترت   واحد پرند  »»»-----
نتایج آزمون کتبی بیست و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان  در تاریخ 96/9/21
ش دانشجوئی رشته مسابقه نمره رتبه
943214978 زندگی پیامبر اکرم(ص) 580 -
962110005 زندگی پیامبر اکرم(ص) 580 -
943201940 زندگی پیامبر اکرم(ص) 520 -
961010729 زندگی پیامبر اکرم(ص) 520 -
962186456 زندگی پیامبر اکرم(ص) 520 -
932362979 زندگی پیامبر اکرم(ص) 380 -
930178667 زندگی پیامبر اکرم(ص) 340 -
951039772 زندگی پیامبر اکرم(ص) 320 -
951048081 زندگی پیامبر اکرم(ص) 320 -
930166918 زندگی پیامبر اکرم(ص) 300 -
930184286 زندگی پیامبر اکرم(ص) 260 -
930224825 زندگی پیامبر اکرم(ص) 200 -
930705259 ترجمه فارسی قرآن کریم 980 اول
952052962 ترجمه فارسی قرآن کریم 960 دوم
962093173 ترجمه فارسی قرآن کریم 860 سوم
 
 
ـ-----«««     معاونت دانشجوئی و فرهنگی ، مدیریت فرهنگی ، کانون قرآن و عترت   واحد پرند  »»»-----
نتایج  آزمون کتبی بیست و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان  در تاریخ 96/9/21
ش دانشجوئی رشته مسابقه نمره رتبه
962151561 ترجمه فارسی قرآن کریم 860 سوم
952124248 ترجمه فارسی قرآن کریم 760 چهارم
962148766 ترجمه فارسی قرآن کریم 640 پنجم
952129231 ترجمه فارسی قرآن کریم 600 -
920213888 ترجمه فارسی قرآن کریم 540 -
952015657 ترجمه فارسی قرآن کریم 540 -
930668404 آشنایی با نهج البلاغه 300 -
930187432 آشنایی با نهج البلاغه 60 -
 
 
ـ-----«««     معاونت دانشجوئی و فرهنگی ، مدیریت فرهنگی ، کانون قرآن و عترت   واحد پرند  »»»-----
 
   1396/11/1 08:43


طراحی سایت