بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس
 

**شرایط تقسیط با چک بابت شهریه متغیر**
  شرایط تقسیط با چک بابت شهریه متغیر
1- چک دریافتی فقط یک فقره و بعد از پرداخت الکترونیکی شهریه ثابت و انجام انتخاب واحد می باشد ، بدین ترتیب که دانشجو ابتدا شهریه ثابت را از طریق پرتال دانشجویی به صورت الکترونیکی واریز ، انتخاب واحد انجام و پس از مشخص شدن شهریه متغیر نسبت به تحویل چک به امور مالی دانشگاه مراجعه نماید .
2- چک میبایست بدون قلمخوردگی و در وجه ((دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند)) ، و سررسید آن به یکی از تاریخ های ذیل باشد. (از پذیرفتن چکهای در وجه حامل و یا با قلم خوردگی و چک مربوط به حسابهای قدیمی و مسدود معذوریم.)
تاریخ سررسید چک :
تا مبلغ 3.000.000 ریال  به سررسید 1397/02/01 
تا مبلغ 5.000.000 ریال به سررسید    1397/03/01 
بالای 5.000.000 ریال به سررسید      1397/04/01
3- نام و نام خانوادگی ، شماره دانشجویی ، شماره تماس و شماره ملی در پشت چک حتما قید گردد و به همراه یک نسخه کپی تحویل امور مالی شود.
 

   1396/11/2 15:19


طراحی سایت